Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 24 września 2019 r. w sprawie T-261/18 Roxtec / EUIPO - Wallmax, wniesione w dniu 3 grudnia 2019 r. przez Roxtec AB

(Sprawa C-893/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Roxtec AB (przedstawiciele: T. Lampel, Rechtsanwalt, K. Wagner, Rechtsanwältin, J. Olsson, advokat)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Wallmax Srl

Postanowieniem z dnia 12 marca 2020r. Trybunał Sprawiedliwości (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) postanowił odmówić przyjęcia odwołania do rozpoznania i zobowiązał stronę je wnoszącą do poniesienia własnych kosztów postępowania.

____________