Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Bucureşti (Rumunsko) 12. februára 2020 – Wilo Salmson France SAS/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

(vec C-80/20)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul Bucureşti

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Wilo Salmson France SAS

Žalované: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

Prejudiciálne otázky

1.    Pokiaľ ide o výklad článku 167 v spojení s článkom 178 smernice 2006/112/ES1 : odlišuje sa okamih vzniku práva odpočítať daň od okamihu, kedy sa toto právo uplatňuje v súvislosti so spôsobom fungovania systému DPH?

Na tieto účely je potrebné objasniť, či právo odpočítať DPH možno uplatniť pri neexistencii (platnej) daňovej faktúry za uskutočnený nákup tovaru.

2.    Pokiaľ ide o výklad uvedených ustanovení v spojení s ustanoveniami článku 14 ods. 1 písm. a) prvej vety smernice 2008/9/ES: aký je procesný referenčný bod pre posúdenie správnosti uplatnenia práva na odpočet DPH?

Na tieto účely je potrebné objasniť, či je možné podať žiadosť o vrátenie DPH, v súvislosti s ktorou vznikla daňová povinnosť pred „obdobím vrátenia dane“, príslušná fakturácia sa však vykonala v priebehu obdobia vrátenia dane.

3.    Pokiaľ ide o výklad uvedených ustanovení článku 14 ods. 1 písm. a) prvej vety smernice 2008/9/ES2 v spojení s článkami 167 a 178 smernice 2006/112/ES: aké sú účinky zrušenia a opätovného vyhotovenia nových faktúr za nákup tovaru pred „obdobím vrátenia dane“ na uplatňovanie práva na vrátanie DPH za takýto nákup?

Na tieto účely je potrebné objasniť, či sa v prípade zrušenia pôvodných faktúr za nákup tovaru dodávateľom a následného vyhotovenia nových faktúr má uplatnenie práva príjemcu požiadať o vrátenie DPH týkajúcej sa predmetného nákupu vzťahovať na deň vyhotovenia nových faktúr. Ide pritom o situáciu, keď o zrušení pôvodných faktúr a vyhotovení nových faktúr nerozhoduje príjemca, ale ide výlučne o voľnú úvahu dodávateľa.

4.    Môže vnútroštátna legislatíva podriadiť vrátenie DPH poskytnuté v súlade so smernicou [2008/9/ES] podmienke vzniku daňovej povinnosti, a to v situácii, keď sa správna faktúra vyhotovila v období podania žiadosti?

____________

1 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).

2 Smernica Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte (Ú. v. EÚ L 44, 2008, s. 23).