Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Saksa) on esittänyt 3.6.2020 – NP v. Daimler AG, Mercedes-Benz Werk Berlin

(asia C-232/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Saksa)

Pääasian asianosaiset

Valittaja: NP

Vastapuoli: Daimler AG, Mercedes-Benz Werk Berlin

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko katsottava, että asetettaessa vuokratyöntekijä käyttäjäyrityksen palvelukseen kyseessä ei ole enää vuokratyödirektiivin1 1 artiklassa tarkoitettu ”tilapäinen” työskentely, jos työskentely tapahtuu pysyvällä työpaikalla, jossa ei käytetä sijaista?

Voidaanko alle 55 kuukauden pituista vuokratyöntekijän toimeksiantoa pitää enää vuokratyödirektiivin 1 artiklassa tarkoitettuna ”tilapäisenä” työskentelynä?

Jos ensimmäiseen ja/tai toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, on esitettävä seuraavat lisäkysymykset:

3.1.    Onko vuokratyöntekijällä oikeus työsuhteen perustamiseen käyttäjäyrityksen kanssa myös silloin, kun kansallisessa oikeudessa ei säädetty tällaisesta seuraamuksesta ennen 1.4.2017?

3.2.    Onko AÜG:n 19 §:n 2 momentin kaltainen kansallinen säännös, kun siinä säädetään ensimmäisen kerran 1.4.2017 alkaen toimeksiannon yksilöllisestä 18 kuukauden enimmäiskestosta mutta jätetään aiemmat toimeksiantokaudet nimenomaisesti huomiotta, ristiriidassa vuokratyödirektiivin 1 artiklan kanssa, kun toimeksiantoa ei pitäisi luokitella enää tilapäiseksi, jos aiemmat kaudet otetaan huomioon?

3.3.    Voidaanko toimeksiannon yksilöllisen enimmäiskeston laajentaminen jättää työmarkkinaosapuolten tehtäväksi? Jos tähän vastataan myöntävästi: päteekö tämä myös työmarkkinaosapuoliin, jotka eivät ole toimivaltaisia kyseessä olevan vuokratyöntekijän työsuhteen osalta vaan käyttäjäyrityksen toimialan osalta?

____________

1 Vuokratyöstä 19.11.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/104/EY (EUVL 2008, L 327, s. 9).