Language of document :

A Landesarbeitsgericht Berlin Brandenburg (Németország) által 2020. június 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – NP kontra Daimler AG

(C-232/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesarbeitsgericht Berlin Brandenburg

Az alapeljárás felei

Felperes: NP

Alperes: Daimler AG, Mercedes Benz Werk Berlin

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Valamely kölcsönzött munkavállalónak egy kölcsönvevő vállalkozáshoz történő kikölcsönzése már akkor nem tekinthető „ideiglenesnek” a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló irányelv1 1. cikke értelmében, ha a foglalkoztatás olyan állandó munkakörben történik, amelyet nem helyettesítési céllal töltenek be?

Valamely kölcsönzött munkavállaló 55 hónapos időtartamra történő kikölcsönzése nem tekinthető „ideiglenesnek” a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló irányelv 1. cikke értelmében?

Az 1. és/vagy 2. kérdésre adott igenlő válasz esetén a következő további kérdések merülnek fel:

3.1.    Akkor is fennáll-e a kölcsönzött munkavállaló számára az ahhoz való jog, hogy a kölcsönvevő vállalkozással munkaviszonyt létesítsen, ha a nemzeti jog a 2017. április 1-je előtti időszakra vonatkozóan nem ír elő ilyen szankciót?

3.2.    Ellentétes-e a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló irányelv 1. cikkével az AÜG (a munkaerő-kölcsönzésről szóló törvény) 19. §-ának (2) bekezdésében foglalt nemzeti rendelkezés, ha először 2017. április 1-jétől ír elő a kikölcsönzésre vonatkozó, személyenkénti 18 hónapos maximális időtartamot, a kikölcsönzés korábbi időtartamát azonban kifejezetten figyelmen kívül hagyja, ha a korábbi időtartam figyelembevétele esetén a kikölcsönzés nem minősülne ideiglenesnek?

3.3.    Átengedhető-e a személyenkénti maximális időtartam kiterjesztése a kollektív szerződés feleinek? Az e kérdésre adott igenlő válasz esetén: vonatkozik-e ez olyan kollektív szerződéses partnerekre is, amelyek jogköre nem az érintett kölcsönzött munkavállaló munkaviszonyára, hanem a kölcsönvevő vállalkozás ágazatára terjed ki?

____________

1 A munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló, 2008. november 19-i 2008/104/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2008. L 327., 9. o.).