Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 3. jūnijā iesniedza Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Vacija) – NP/Daimler AG

(Lieta C-232/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Pamatlietas puses

Prasītājs: NP

Atbildētāja: Daimler AG, Mercedes-Benz Werk Berlin

Prejudiciālie jautājumi

Vai pagaidu darba aģentūras darbinieka norīkojums lietotājuzņēmumā vairs nav uzskatāms par “pagaidu darbu” Direktīvas par pagaidu darba aģentūrām 1 1. panta izpratnē, ja darbs tiek veikts darba vietā, kas ir pastāvīga un netiek aizpildīta aizvietošanas kārtībā?

Vai pagaidu darba aģentūras darbinieka norīkojums uz laiku, kas nepārsniedz 55 mēnešus, vairs nav uzskatāms par “pagaidu darbu” Direktīvas par pagaidu darba aģentūrām 1. panta izpratnē?

Ja atbilde uz pirmo un/vai otro jautājumu ir apstiprinoša, rodas šādi papildu jautājumi:

3.1.    Vai pagaidu darba aģentūras darbiniekam ir tiesības prasīt darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar lietotājuzņēmumu, pat ja pirms 2017. gada 1. aprīļa valsts tiesībās šāds sods nav paredzēts?

3.2.    Vai tāds valsts tiesiskais regulējums kā AÜG [Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung, Likums par darbinieku norīkošanu] 19. panta 2. punkts ir pretrunā Direktīvas par pagaidu darba aģentūrām 1. pantam, ja pirmoreiz no 2017. gada 1. aprīļa tajā tiek noteikts individuāla norīkojuma maksimālais ilgums uz 18 mēnešiem, bet nepārprotami netiek ņemti vērā laikposmi pirms norīkojuma, ja, ņemot vērā šos iepriekšējos laikposmus, norīkojums vairs nebūtu uzskatāms par pagaidu darbu?

3.3.    Vai sociālajiem partneriem var atļaut pagarināt individuāla norīkojuma maksimālo ilgumu? Ja atbilde ir apstiprinoša, vai tas attiecas arī uz sociālajiem partneriem, kas ir atbildīgi nevis par attiecīgā pagaidu darba aģentūras darbinieka darba tiesiskajām attiecībām, bet gan par lietotājuzņēmuma darbības nozari?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/104/EK (2008. gada 19. novembris) par pagaidu darba aģentūrām (OV 2008, L 327, 9. lpp