Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Nemecko) 3. júna 2020 – NP/Daimler AG

(vec C-232/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: NP

Žalovaná: Daimler AG, Mercedes Benz Werk Berlin

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa pridelenie dočasného agentúrneho pracovníka do užívateľského podniku považovať za nie „dočasné“ v zmysle článku 1 smernice o dočasnej agentúrnej práci1 už vtedy, keď sa zamestnanie vykonáva na pracovnom mieste, ktoré existuje trvale a ktoré sa neobsadzuje z dôvodu zastupovania?

2.    Má sa pridelenie dočasného agentúrneho pracovníka na dobu kratšiu než 55 mesiacov, považovať za nie „dočasné“ v zmysle článku 1 smernice o dočasnej agentúrnej práci?

3.    V prípade kladnej odpovede na prvú a/alebo druhú otázku kladú sa nasledujúce doplňujúce otázky:

3.1.    Má dočasný agentúrny pracovník nárok na založenie pracovného pomeru s užívateľským podnikom, aj keď vnútroštátne právo pred 1. aprílom 2017 nestanovovalo takúto sankciu?

3.2.    Porušuje vnútroštátna právna úprava, akou je § 19 ods. 2 [Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (zákon o prideľovaní zamestnancov – AÜG)], článok 1 smernice o dočasnej agentúrnej práci, ak predpisuje jednotlivú maximálnu dobu pridelenia v dĺžke 18 mesiacov až od 1. apríla 2017, avšak výslovne stanovuje, že predchádzajúce obdobia sa nezohľadňujú, ak by sa pridelenie v prípade, že by sa zohľadnili predchádzajúce obdobia, už nemalo považovať za dočasné?

3.3.    Možno predĺženie jednotlivej maximálnej doby pridelenia ponechať na sociálnych partneroch? V prípade kladnej odpovede na túto otázku, platí to aj pre sociálnych partnerov, ktorí nie sú zodpovední za pracovný pomer dotknutého dočasného agentúrneho pracovníka, ale za odvetvie užívateľského podniku?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/104/ES z 19. novembra 2008 o dočasnej agentúrnej práci (Ú. v. EÚ L 327, 2008, s. 9).