Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Nemčija) 3. junija 2020 – NP/Daimler AG

(Zadeva C-232/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in pritožnica: NP

Tožena stranka in nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Daimler AG, Mercedes-Benz Werk Berlin

Vprašanja za predhodno odočanje:

1. Ali je treba šteti, da napotitev delavca, zaposlenega pri agenciji za zagotavljanje začasnega dela, v podjetje uporabnika ni več „začasna“ v smislu člena 1 Direktive 2008/104/ES1 že, kadar je napoten na delovno mesto, ki je stalno in ga ne zaseda zaradi nadomeščanja?

2. Ali se lahko šteje, da napotitev delavca, zaposlenega pri agenciji za zagotavljanje začasnega dela, za obdobje, krajše od 55 mesecev, ni več „začasna“ v smislu člena 1 Direktive 2008/104/ES?

3. Če je odgovor na prvo in/ali drugo vprašanje pritrdilen, se zastavljajo naslednja dodatna vprašanja:

3.1. Ali ima delavec, zaposleni pri agenciji za zagotavljanje začasnega dela, pravico do sklenitve delovnega razmerja s podjetjem uporabnikom, tudi če v nacionalnem pravu takšna sankcija pred 1. aprilom 2017 ni določena?

3.2. Ali je nacionalna določba, kakršen je člen 19(2) AÜG, v nasprotju s členom 1 Direktive 2008/104/ES, če je z njo po 1. aprilu 2017 prvič določeno individualno najdaljše trajanje napotitve 18 mesecev, predhodna obdobja napotitev pa se izrecno ne upoštevajo, če se napotitev ob upoštevanju predhodnih obdobij ne bi več smelo šteti za začasno?

3.3. Ali se lahko podaljšanje individualnega najdaljšega trajanja napotitve prepusti socialnim partnerjem? Če je odgovor pritrdilen: ali to velja tudi za socialne partnerje, ki niso pristojni za delovno razmerje zadevnega delavca, zaposlenega pri agenciji za zagotavljanje začasnega dela, temveč za panogo podjetja uporabnika?

____________

1     Direktiva 2008/104/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o delu prek agencij za zagotavljanje začasnega dela (UL 2008, L 327, str. 9).