Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sofijski rajonen sad (Bulharsko) dne 25. června 2020 – ZN v. Generalno konsulstvo (generální konzulát) Bulharské republiky ve městě Valencie, Španělské království

(Věc C-280/20)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Sofijski rajonen sad

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: ZN

Žalovaný: Generalno konsulstvo (generální konzulát) Bulharské republiky ve městě Valencie, Španělské království

Předběžná otázka

Musí být čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 1215/20121 ve spojení s třetím bodem jeho odůvodnění vykládán v tom smyslu, že je třeba toto nařízení použít pro určení mezinárodní příslušnosti soudů členského státu k rozhodování právního sporu mezi zaměstnancem z tohoto členského státu a konzulární službou tohoto členského státu na území jiného členského státu, anebo je třeba tato ustanovení vykládat tak, že je na takový právní spor třeba použít vnitrostátní ustanovení o určování příslušnosti členského státu, jehož jsou obě strany sporu státními příslušníky?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 2012, L 351, s. 1).