Language of document :

Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 22. april 2020 – B mod Yodel Delivery Network Ltd (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Watford Employment Tribunal – Det Forenede Kongerige)

(Sag C-692/19) 1

(Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – direktiv 2003/88/EF – tilrettelæggelse af arbejdstiden – begrebet »arbejdstager« – pakkedistributionsvirksomhed – kvalifikation af bude ansat på grundlag af en aftale om tjenesteydelser – budets mulighed for at ansætte underleverandører og for samtidigt at levere lignende tjenesteydelser til tredjemand)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

Watford Employment Tribunal

Parter i hovedsagen

Sagsøger: B

Sagsøgt: Yodel Delivery Network Ltd

Konklusion

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden skal fortolkes således, at det er til hinder for, at en person, der er ansat af sin angivelige arbejdsgiver på grundlag af en aftale om tjenesteydelser, hvori det præciseres, at vedkommende er uafhængig entreprenør, kvalificeres som« arbejdstager » som omhandlet i dette direktiv, når vedkommende har mulighed for:

–    at anvende underleverandører eller vikarer til at udføre den tjenesteydelse, som vedkommende er ansat til at levere

–    at acceptere eller ikke at acceptere de forskellige opgaver, som tilbydes af dennes angivelige arbejdsgiver, eller for ensidigt at fastsætte et maksimalt antal opgaver

–    at levere sine serviceydelser til enhver tredjemand, herunder til direkte konkurrenter til den angivelige arbejdsgiver, og

at fastsætte sine egne arbejstider inden for visse parametre, samt at organisere sin tid for at tilpasse sig sine personlige behov frem for alene at tilpasse sig den angivelige arbejdsgivers behov

dels når denne persons uafhængighed ikke synes fiktiv, dels når der ikke kan godtgøres noget underordnelsesforhold mellem den nævnte person og dennes angivelige arbejdsgiver. Imidlertid tilkommer det den forelæggende ret, under hensyn til samtlige relevante forhold vedrørende denne samme person, samt til den økonomiske aktivitet, som denne udøver, at foretage en kvalifikation af denne henset til direktiv 2003/88.

____________

1 EUT C 423 af 16.12.2019.