Language of document :

Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 22 kwietnia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Watford Employment Tribunal – Zjednoczone Królestwo) – B / Yodel Delivery Network Ltd

(Sprawa C-692/19)1

Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Dyrektywa 2003/88/WE – Organizacja czasu pracy – Pojęcie „pracownika” – Przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie dystrybucji przesyłek – Kwalifikacja kurierów zatrudnionych na podstawy umowy o świadczenie usług – Możliwość posługiwania się przez kurierów podwykonawcami i jednoczesnego świadczenia podobnych usług na rzecz osób trzecich

Język postępowania: angielski

Sąd odsyłający

Watford Employment Tribunal

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: B

Strona pozwana: Yodel Delivery Network Ltd

Sentencja

Dyrektywę 2003/88/CE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się ona temu, aby osoba zatrudniona przez swego domniemanego pracodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług stanowiącej, że osoba ta jest niezależnym przedsiębiorcą, była kwalifikowana jako „pracownik” w rozumieniu tej dyrektywy, w sytuacji gdy dysponuje ona uprawnieniami:

–    do posługiwania się podwykonawcami lub zastępcami w celu wykonania usługi, do której świadczenia się zobowiązała;

–    do przyjmowania lub odmowy przyjmowania do realizacji różnych zadań oferowanych jej przez domniemanego pracodawcę, lub do jednostronnego określenia maksymalnej ich liczby;

–    do świadczenia swych usług na rzecz dowolnych osób trzecich, w tym bezpośrednich konkurentów swego domniemanego pracodawcy, oraz

–    do ustalania własnych godzin „pracy”  w ramach określonych parametrów, a także do organizowania swego czasu pracy tak, aby dostosować go do własnych potrzeb, a nie tylko do interesów podmiotu uznawanego za pracodawcę,

ponieważ, po pierwsze, niezależność tej osoby nie wydaje się fikcyjna, a po drugie, nie zezwala się na wykazanie istnienia stosunku podporządkowania między rzeczoną osobą a jej domniemanym pracodawcą. Jednakże zadaniem sądu odsyłającego jest zakwalifikowanie tej osoby w świetle dyrektywy 2003/88, z uwzględnieniem wszystkich istotnych elementów jej dotyczących, jak też prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

____________

1 Dz.U. C 423 z 16.12.2019.