Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Specializiran nakazatelen săd (Bulharsko) 26. júna 2020 – trestné konanie proti ZX

(vec C-282/20)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Specializiran nakazatelen săd

Účastníci trestného konania pred vnútroštátnym súdom

ZX

Prejudiciálne otázky

Je ustanovenie vnútroštátneho práva, a síce článok 248 ods. 3 Nakazatelno procesualen kodeks (Trestný poriadok) Bulharskej republiky, podľa ktorého po skončení predbežného prejednania obžaloby v trestnom konaní (prípravné konanie) neexistuje žiadne procesné ustanovenie, na základe ktorého by bolo možné odstrániť obsahovú nejasnosť a neúplnosť obžaloby, ktoré majú za následok porušenie práva obžalovaného na informácie o obvinení, v súlade s článkom 6 odsekom 3 smernice 2012/131 a článkom 47 Charty?

V prípade zápornej odpovede na túto otázku: Bol by v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami, ako aj článkom 47 Charty taký výklad vnútroštátnych predpisov o zmene obžaloby, ktorý umožňuje prokurátorovi na pojednávaní túto obsahovú nejasnosť a neúplnosť obžaloby odstrániť takým spôsobom, ktorý fakticky a účinne naplní právo obžalovaného na informácie o obvinení, alebo by vyššie uvedeným ustanoveniam zodpovedalo neuplatňovanie vnútroštátneho zákazu zastavenia súdneho konania a vrátenia veci na prokuratúru na účely vypracovania novej obžaloby?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 142, 2012, s. 1).