Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Köln (Německo) dne 30. června 2020 – XQ v. Deutsche Lufthansa AG

(Věc C-291/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landgericht Köln

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: XQ

Odpůrkyně: Deutsche Lufthansa AG

Předběžná otázka

Představuje stávka vlastních zaměstnanců leteckého dopravce uskutečněná na základě výzvy odborové organizace mimořádnou okolnost ve smyslu čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 261/2004? 1

Věc byla usnesením Soudního dvora ze dne 30. července 2020 vyškrtnuta z rejstříku Soudního dvora.

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 1).