Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Köln (Saksa) on esittänyt 30.6.2020 – XQ v. Deutsche Lufthansa AG

(asia C-291/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Köln

Pääasian asianosaiset

Kantaja: XQ

Vastaaja: Deutsche Lufthansa AG

Ennakkoratkaisukysymys

Onko ammattiyhdistyksen julistamaan lakkoon perustuvassa lentoliikenteen harjoittajan omien työntekijöiden työnseisauksessa kyse asetuksen (EY) N:o 216/20041 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista poikkeuksellisista olosuhteista?

Unionin tuomioistuimen presidentin 30.7.2020 antamalla määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1).