Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Landgericht Köln (Duitsland) op 30 juni 2020 – XQ/Deutsche Lufthansa AG

(Zaak C-291/20)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Landgericht Köln

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: XQ

Verwerende partij: Deutsche Lufthansa AG

Prejudiciële vraag

Vormt een staking van het eigen personeel van een luchtvaartmaatschappij ten gevolge van een oproep van een vakbond een buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 5, lid 3, van verordening (EG) nr. 261/20041 ?

De zaak is bij beschikking van het Hof van 30 juli 2020 in het register van het Hof doorgehaald.

____________

1     Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 295/91 (PB 2004, L 46, blz. 1).