Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Köln (Tyskland) den 30 juni 2020 ‒ XQ mot Deutsche Lufthansa AG

(Mål C-291/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Köln

Parter i det nationella målet

Sökande: XQ

Svarande: Deutsche Lufthansa AG

Tolkningsfråga

Utgör en strejk bland de anställda på ett lufttrafikföretag, på uppmaning av en fackförening, en extraordinär omständighet, i den mening som avses i artikel 5.3 i förordning (EG) nr 261/20041 ?

Målet avskrevs genom domstolens beslut av den 30 juli 2020.

____________

1     Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 2004, s. 1).