Language of document :

Жалба, подадена на 6 май 2020 г. от Dekoback GmbH срещу решението, постановено от Общия съд (десети състав) на 5 март 2020 г. по дело T-80/19 — Dekoback GmbH/EUIPO

(Дело C-193/20 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Dekoback GmbH (представител: V. von Moers, Rechtsanwalt)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 9 юли 2020 г. Съдът (заместник-председател) реши да отхвърли жалбата като недопустима и Dekoback GmbH да понесе направените от него съдебни разноски.

____________