Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 6. maijā Dekoback GmbH iesniedza par Vispārējās tiesas (desmitā palāta) 2020. gada 5. marta spriedumu lietā T-80/19 Dekoback GmbH/EUIPO

(Lieta C-193/20 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Dekoback GmbH (pārstāvis: V. von Moers, advokāts)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Ar 2020. gada 9. jūlija rīkojumu Tiesa (Tiesas priekšsēdētāja vietnieks) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda Dekoback GmbH pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________