Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (dziesiąta izba) wydanego w dniu 5 marca 2020 r. w sprawie T-80/19, Dekoback GmbH / EUIPO, wniesione w dniu 6 maja 2020 r. przez Dekoback GmbH

(Sprawa C-193/20 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Dekoback GmbH (przedstawiciel: V. von Moers, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2020 r. odwołanie zostało odrzucone jako niedopuszczalne a Dekoback GmbH została obciążona kosztami postępowania.

____________