Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 29 czerwca 2020 r. – GC, WG / Société Air France SA

(Sprawa C-286/20)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Amtsgericht Hamburg

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: GC, WG

Strona pozwana: Société Air France SA

Postanowieniem prezesa Trybunału z dnia 15 lipca 2020 r. sprawa została wykreślona z rejestru Trybunału.

____________