Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Köln (Niemcy) w dniu 30 czerwca 2020 r. – KS / Deutsche Lufthansa AG

(Sprawa C-292/20)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Landgericht Köln

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: KS

Strona pozwana: Deutsche Lufthansa AG

Pytanie prejudycjalne

Czy strajk własnych pracowników przewoźnika lotniczego spowodowany wezwaniem związku zawodowego stanowi nadzwyczajną okoliczność w rozumieniu art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 261/20041 ?

Postanowieniem Trybunału z dnia 30 lipca 2020 r. sprawa została wykreślona z rejestru Trybunału.

____________

1     Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.U. 2004, L 46, s. 1).