Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Köln (Nemecko) 30. júna 2020 – KS/Deutsche Lufthansa AG

(vec C-292/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Köln

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: KS

Žalovaná: Deutsche Lufthansa AG

Prejudiciálna otázka

Ide pri štrajku vlastných pracovníkov leteckého dopravcu, ktorý je podmienený výzvou zo strany odborov, o mimoriadne okolnosti v zmysle článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 261/20041 ?

Vec bola uznesením Súdneho dvora z 30. júla 2020 vymazaná z registra Súdneho dvora.

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004 ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).