Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 6. července 2020 – Icade Promotion Logement SAS v. Ministère de l'Action et des Comptes publics

(Věc C-299/20)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Icade Promotion Logement SAS

Žalované: Ministère de l'Action et des Comptes publics

Předběžné otázky

Musí být článek 392 směrnice ze dne 28. listopadu 20061 vykládán v tom smyslu, že režim zdanění na základě ziskového rozpětí lze použít výhradně na plnění spočívající v dodání nemovitostí, jejichž koupě podléhala dani z přidané hodnoty, aniž měla osoba povinná k dani, která uskutečňuje následný prodej, nárok na odpočet této daně? Nebo umožňuje použít tento režim na plnění spočívající v dodání nemovitostí, jejichž koupě nepodléhala dani z přidané hodnoty buď proto, že dotčená koupě nespadá do působnosti této daně, nebo proto, že sice do její působnosti spadá, avšak je od ní osvobozena?

Musí být článek 392 směrnice ze dne 28. listopadu 2006 vykládán v tom smyslu, že vylučuje použití režimu zdanění na základě ziskového rozpětí na plnění spočívající v dodání stavebních pozemků v těchto dvou případech:

v případě, kdy se z takových pozemků, koupených jako nestavební, staly mezi okamžikem jejich koupě a okamžikem jejich následného prodeje osobou povinnou k dani pozemky stavební;

v případě, kdy se mezi okamžikem jejich koupě a okamžikem jejich následného prodeje osobou povinnou k dani změnily jejich vlastnosti, například byly rozděleny na parcely nebo byly provedeny práce k vybudování obslužných sítí pro takové pozemky (pozemní komunikace, pitná voda, elektřina, plyn, kanalizace, telekomunikace)?

____________

1     Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).