Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil dʼÉtat (Frankrig) den 6. juli 2020 – Icade Promotion Logement SAS mod Ministère de lʼAction et des Comptes publics

(Sag C-299/20)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Conseil dʼÉtat

Parter i hovedsagen

Appellant: Icade Promotion Logement SAS

Indstævnt: Ministère de lʼAction et des Comptes publics

Præjudicielle spørgsmål

1)    Skal artikel 393 i direktivet af 28. november 2006 1 fortolkes således, at anvendelsen af fortjenstmargenordningen forbeholdes transaktioner i form af leveringer af fast ejendom, hvis erhvervelse er blevet pålagt moms, uden at den afgiftspligtige person, der videresælger denne faste ejendom, har haft ret til at foretage fradrag for denne afgift? Eller tillader denne bestemmelse, at denne ordning anvendes på transaktioner i form af levering af fast ejendom, hvis erhvervelse ikke har været pålagt moms, enten fordi denne erhvervelse ikke er omfattet af bestemmelsens anvendelsesområde, eller fordi den, selv om den er omfattet af dette anvendelsesområde, alligevel er fritaget for moms?

2)    Skal artikel 392 i direktivet af 28. november 2006 fortolkes således, at den udelukker anvendelse af fortjenstmargenordningen på transaktioner i form af leveringer af byggegrunde i følgende to tilfælde:

    – når disse grunde, der er erhvervet ubebyggede, mellem tidspunktet for erhvervelsen og tidspunktet for den momspligtige persons videresalg er blevet til byggegrunde

    – når de mellem tidspunktet for erhvervelsen og tidspunktet for den momspligtige persons videresalg har undergået ændringer som f.eks. opdeling i parceller, eller der er udført byggemodningsarbejder (veje, drikkevand, elektricitet, gas, sanering, telekommunikation)?

____________

1     Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT 2006, L 347, s. 1).