Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 6.7.2020 – Icade Promotion Logement SAS v. Ministre de l’Action et des Comptes Publiques

(asia C-299/20)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Icade Promotion Logement SAS

Vastapuoli: Ministre de l’Action et des Comptes Publiques

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko 28.11.2006 annetun direktiivin1 392 artiklaa tulkittava siten, että marginaaliverotusta voidaan soveltaa ainoastaan sellaisten kiinteistöjen luovutuksiin, joiden ostoista on tullut suorittaa arvonlisäveroa mutta jotka jälleenmyyvällä verovelvollisella ei ole ollut oikeutta vähentää kyseisen veron määrää? Vai sallitaanko kyseisessä artiklassa se, että marginaaliverotusta sovelletaan sellaisten kiinteistöjen luovutuksiin, joiden ostoista ei ole tullut suorittaa arvonlisäveroa joko siitä syystä, että kyseinen osto ei kuulu arvonlisäveron soveltamisalaan, tai siitä syystä, että osto on vapautettu arvonlisäverosta, vaikka se lähtökohtaisesti kuuluu arvonlisäveron soveltamisalaan?

Onko 28.11.2006 annetun direktiivin 392 artiklaa tulkittava siten, että sen mukaan marginaaliverotusta ei voida soveltaa rakennusmaiden luovutuksiin seuraavassa kahdessa tilanteessa:

–    kun kyseisistä rakentamattomina ostetuista maista on tullut niiden ostohetken ja sen hetken välillä, jolloin verovelvollinen jälleenmyy ne, rakennusmaita;

–    kun kyseisiä maita on niiden ostohetken ja sen hetken välillä, jolloin verovelvollinen jälleenmyy ne, muutettu ominaispiirteiltään esimerkiksi siten, että ne on jaettu tonteiksi tai niillä on tehty töitä niiden liittämiseksi eri verkkoihin (katu-, juomavesi-, sähkö-, kaasu-, viemäri- ja televiestintäverkot)?

____________

1 Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL 2006, L 347, s. 1).