Language of document :

A Conseil d’État (Franciaország) által 2020. július 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Icade Promotion Logement SAS kontra Ministère de l’Action et des Comptes publics

(C-299/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d’État

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Icade Promotion Logement SAS

Ellenérdekű fél: Ministère de l’Action et des Comptes publics

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 2006. november 28-i irányelv1 392. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy az az árrés adóztatására vonatkozó szabályozás alkalmazását az olyan ingatlanokkal kapcsolatos értékesítési ügyletekre korlátozza, amelyek megszerzése az hozzáadottérték-adó hatálya alá tartozott anélkül, hogy az azokat újraértékesítő adóalany jogosult lett volna ezen adó levonására? Vagy lehetővé teszi e szabályozás alkalmazását olyan ingatlanokkal kapcsolatos értékesítési ügyletekre, amelyek megszerzése nem tartozott ezen adó hatálya alá akár azért, mert e megszerzés nem tartozik az adó hatálya alá, vagy azért, mert bár annak hatálya alá tartozik, de mentesül alóla?

A 2006. november 28-i irányelv 392. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy az kizárja az árrés adóztatására vonatkozó szabályozás alkalmazását az építési telkekkel kapcsolatos értékesítési ügyletekre az alábbi két esetben:

ha az ilyen, nem beépítettként megszerzett telkek a megszerzésük és az adóalany általi újraértékesítésük időpontja között építési telekké váltak;

ha a megszerzésük és az adóalany általi újraértékesítésük időpontja között megváltoztatták e telkek jellemzőit, így például parcellákra osztották azokat, vagy kiépítették az e parcellákat kiszolgáló különböző hálózatokat (utak, ivóvíz, villamos energia, gáz, szennyvíz, távközlés)?

____________

1 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.; helyesbítések: HL 2007. L 335., 60. o.; HL 2015. L 323., 31. o.).