Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent (Belgien) den 3. juni 2020 – Openbaar Ministerie mod EA

(Sag C-246/20)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Openbaar Ministerie

Sagsøgt: EA

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 2, stk. 1, i direktiv 2006/126/EF 1 fortolkes således, at medlemsstaterne uden videre skal anerkende et kørekort, selv om dette dokument er blevet udstedt på grundlag af en ombytning med et kørekort, som i det land, hvor det blev udstedt, er registreret som bortkommet, og i udstedelseslandet har mistet sin gyldighed?

Kan en medlemsstat i henhold til artikel 11, stk. 4, andet afsnit, i direktiv 2006/126/EF nægte at anerkende et ombyttet kørekort, såfremt ombytningen fandt sted på et tidspunkt, hvor den medlemsstat, der har udstedt det oprindelige kørekort, havde inddraget førerretten indtil det tidspunkt, hvor der var afholdt en ny køreprøve?

Kan en medlemsstat under alle omstændigheder nægte at anerkende det ombyttede kørekort, såfremt den medlemsstat, på hvis område spørgsmålet om anerkendelse af kørekortet opstår, på grundlag af konkrete og sikre faktiske omstændigheder kan fastslå, at førerretten ikke længere eksisterede på det tidspunkt, da kørekortet blev ombyttet?

Kan en medlemsstat under alle omstændigheder nægte at anerkende det ombyttede kørekort, såfremt spørgsmålet om anerkendelse vedrører en borger fra den medlemsstat, hvor spørgsmålet om anerkendelse opstår, og denne medlemsstat konstaterer, at den pågældende på grundlag af konkrete og sikre faktiske omstændigheder på det tidspunkt, da ombytningen fandt sted, og/eller spørgsmålet om anerkendelse opstod, ikke opfyldte minimumskravene for at få kørekort i denne medlemsstat?

Skal artikel 2, stk. 1, i direktiv 2006/126/EF fortolkes således, at denne bestemmelse skaber en ulighed mellem på den ene side en borger fra en medlemsstat, der først generhverver sin førerret efter aflæggelse af en fornyet køreprøve, og på den anden side en borger, der ligeledes er blevet pålagt at aflægge en fornyet køreprøve, men som i mellemtiden har erhvervet et udenlandsk kørekort eventuelt under tilsidesættelse af kravet om opholdssted eller ved at ombytte et kørekort, der har mistet sin gyldighed i udstedelseslandet?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20.12.2006 om kørekort (omarbejdning) EUT 2006, L 403, s. 18).