Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 3. jūnijā iesniedza Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent (Beļģija) – Openbaar Ministerie/EA

(Lieta C-246/20)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent

Pamatlietas puses

Prasītāja: Openbaar Ministerie

Atbildētājs: EA

Prejudiciālie jautājumi

1)    Vai Direktīvas 2006/126/EK 1 2. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka dalībvalstīm vadītāja apliecība ir bez papildu prasībām jāatzīst arī tad, ja šī dokumenta izsniegšana balstās uz tādas vadītāja apliecības apmaiņu, kas izsniedzējvalstī ir tikusi reģistrēta kā pazaudēta un vairs nav derīga?

2)    Vai dalībvalsts drīkst atteikties atzīt apmainīto vadītāja apliecību saskaņā ar Direktīvas 2006/126 11. panta 4. punkta otro daļu, ja apmaiņa ir notikusi brīdī, kad dalībvalsts, kas ir izsniegusi sākotnējo vadītāja apliecību, ir atņēmusi vadītāja apliecību līdz atkārtotu pārbaužu pabeigšanai?

3)    Vai dalībvalsts drīkst atteikties atzīt apmainīto vadītāja apliecības dokumentu katrā ziņā tad, ja dalībvalsts, kuras teritorijā rodas jautājums par vadītāja apliecības dokumenta atzīšanu, pamatojoties uz konkrētām un drošām ziņām, var konstatēt, ka vadīšanas tiesības vadītāja apliecības apmaiņas brīdī vairs nepastāvēja?

4)    Vai dalībvalsts drīkst atteikties atzīt apmainīto vadītāja apliecību katrā ziņā tad, ja jautājums par atzīšanu attiecas uz tādas dalībvalsts piederīgo, kurā rodas jautājums par atzīšanu, un šī dalībvalsts, pamatojoties uz konkrētām un drošām ziņām, konstatē, ka attiecīgā persona apmaiņas un/vai atzīšanas lūguma brīdī neizpildīja šajā dalībvalstī vadītāja apliecības izsniegšanai izvirzītās minimālās prasības?

5)    Vai Direktīvas 2006/112 2. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas rada nevienlīdzību starp dalībvalsts piederīgo, kuram vadīšanas tiesības no jauna tiek piešķirtas tikai tad, kad viņš ir pabeidzis atkārtotās pārbaudes, un valstspiederīgo, kuram tāpat tika noteikts pienākums veikt atkārtotās pārbaudes, taču kurš pa to laiku iegūst ārvalsts vadītāja apliecību – attiecīgā gadījumā neievērojot dzīvesvietas prasību vai panākot apmaiņu uz tādas vadītāja apliecības pamata, kura izsniedzējdalībvalstī vairs nav derīga?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/126/EK (2006. gada 20. decembris) par vadītāju apliecībām (OV 2006, L 403, 18. lpp.).