Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal de première instance du Luxembourg (Belgia) on esittänyt 5.6.2020 – BJ v. Belgian valtio

(asia C-241/20)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal de première instance du Luxembourg

Pääasian asianosaiset

Valittaja: BJ

Vastapuoli: Belgian valtio

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko SEUT 45 artikla esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle lainsäädännölle, joka toistetaan tai ei toisteta kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyssä sopimuksessa, jonka mukaan verovelvollinen menettää asuinvaltiossa toimitettavan tuloverotuksen yhteydessä osan eduista, jotka koskevat kyseisen tulon verosta vapautettua osuutta ja muita henkilökohtaisia veroetuja (kuten pitkäaikaisia säästötalletuksia eli yksilöllisen henkivakuutussopimuksen vakuutusmaksuja ja energiansäästöön liittyviä kuluja koskevan verovähennyksen), koska hän on kyseisenä vuonna saanut myös toisessa jäsenvaltiossa palkkaa, jota on verotettu siellä?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko siihen vastattava toisin, jos verovelvollinen ei saa määrällisesti tai suhteellisesti merkittäviä tuloja asuinvaltiossaan, mutta asuinvaltiolla on silti mahdollisuus myöntää hänelle veroetuja?

Jos toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko siihen vastattava toisin, jos verovelvollinen on asuinvaltion ja toisen valtion välillä kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen perusteella hyötynyt tässä toisessa valtiossa siellä verotettavien tulojen osalta henkilökohtaisista veroeduista, joista säädetään tämän toisen valtion verolainsäädännössä, mutta kyseiset veroedut eivät sisällä joitain niistä veroeduista, joihin verovelvollisella on periaatteessa oikeus asuinvaltiossaan?

Jos kolmanteen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko siihen vastattava toisin, jos tästä viimeksi mainitusta erosta huolimatta verovelvollinen saa tässä toisessa valtiossa vähintään vastaavan suuruisen verovähennyksen kuin sen, jonka hän on menettänyt asuinvaltiossaan?

Ovatko vastaukset samat, kun pääasiassa kyseessä olevan kaltaista lainsäädäntöä, joka toistetaan tai ei toisteta kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyssä sopimuksessa, jonka vuoksi verovelvollinen menettää asuinvaltiossa toimitettavan tuloverotuksen laskemisen yhteydessä osan eduista, jotka koskevat kyseisen tulon verosta vapautettua osuutta ja muita henkilökohtaisia veroetuja (kuten pitkäaikaisia säästötalletuksia eli yksilöllisen henkivakuutussopimuksen vakuutusmaksuja ja energiansäästöön liittyviä kuluja koskevaa verovähennystä), koska hän on kyseisenä vuonna saanut myös toisessa jäsenvaltiossa omistamastaan kiinteistöstä vuokratuloja, joita on verotettu siellä, tarkastellaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 63 artiklan 1 kohdan ja 65 artiklan 1 kohdan a alakohdan kannalta?

____________