Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de première instance du Luxembourg (Belgija) 5. junija 2020 – BJ/État belge

(Zadeva C-241/20)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal de première instance du Luxembourg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: BJ

Tožena stranka: État belge

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali člen 45 PDEU nasprotuje zakonodaji, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki je ponovljena ali ne v konvenciji o izogibanju dvojnega obdavčevanja ter v skladu s katero davčni zavezanec pri izračunu njegovega davka na dohodke v državi stalnega prebivališča izgubi del deleža dohodka, ki je oproščen davka, in drugih osebnih davčnih ugodnosti (kot sta znižanje davka za dolgoročno varčevanje, in sicer premije, plačane na podlagi individualne pogodbe o življenjskem zavarovanju, in znižanje davka za stroške, namenjene zmanjšanju porabe energije), ker je v zadevnem letu tudi v drugi državi članici prejel osebne prejemke, ki so bili v obdavčeni tej državi?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali odgovor ostane pritrdilen, če davčni zavezanec v državi stalnega prebivališča ne prejme – količinsko ali sorazmerno – visokih dohodkov, vendar mu ta država vseeno lahko odobri te davčne ugodnosti?

Če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen, ali odgovor ostane pritrdilen, če je bil na podlagi konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja med državo stalnega prebivališča in drugo državo davčni zavezanec v tej drugi državi za dohodke, obdavčene v tej drugi državi, upravičen do osebnih davčnih ugodnosti, določenih v davčni zakonodaji te druge države, vendar te davčne ugodnosti ne vključujejo nekaterih davčnih ugodnosti, do katerih je davčni zavezanec načeloma upravičen v državi stalnega prebivališča?

Če je odgovor na tretje vprašanje pritrdilen, ali odgovor ostane pritrdilen, če davčni zavezanec kljub zadnjenavedeni razliki v tej drugi državi pridobi znesek znižanja davka, ki je najmanj enak znižanju, ki ga je izgubil v državi stalnega prebivališča?

Ali so odgovori na vprašanja enaki z vidika členov 63(1) in 65(1)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije glede na zakonodajo, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki je ponovljena ali ne v konvenciji o izogibanju dvojnega obdavčevanja ter v skladu s katero davčni zavezanec pri izračunu njegovega davka na dohodke v državi stalnega prebivališča izgubi del deleža dohodka, ki je oproščen davka, in drugih osebnih davčnih ugodnosti (kot sta znižanje davka za dolgoročno varčevanje, in sicer premije, plačane na podlagi individualne pogodbe o življenjskem zavarovanju, in znižanje davka za stroške, namenjene zmanjšanju porabe energije), ker je v zadevnem letu prejel tudi prihodke od oddajanja v najem nepremičnine, katere lastnik je v drugi državi članici, ki so bili obdavčeni v tej državi?

____________