Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 4. června 2020 – WD v. job-medium GmbH in Liquidation

(Věc C-233/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberster Gerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobce a navrhovatel v řízení o opravném prostředku „Revision“: WD

Žalovaná a odpůrkyně v řízení o opravném prostředku „Revision“: job-medium GmbH in Liquidation

Předběžné otázky

Je s čl. 31 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie (C2010/083/02) a článkem 7 směrnice 2003/88/ES1 slučitelné vnitrostátní ustanovení, podle nějž zaměstnanci nepřísluší finanční náhrada za dovolenou za běžný (poslední) pracovní rok, pokud bez závažného důvodu předčasně jednostranně ukončí pracovní poměr („odchod“)?

V případě záporné odpovědi na tuto otázku:

2.1.    Je nutno dodatečně přezkoumat, zda zaměstnanec neměl možnost dovolenou čerpat?

2.2.    Jakými kritérii se má tento přezkum řídit?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby (Úř. věst. L 299, 18.11.2003, s. 9).