Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 4.6.2020 – WD v. job-medium GmbH, selvitystilassa

(asia C-233/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberster Gerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantaja ja Revision-valittaja: WD

Vastaaja ja Revision-valituksen vastapuoli: job-medium GmbH, selvitystilassa

Ennakkoratkaisukysymykset

Sopiiko Euroopan unionin perusoikeuskirjan (2010/C 83/02) 31 artiklan 2 kohdan ja työaikadirektiivin 2003/88/EY1 7 artiklan kanssa yhteen kansallinen säännös, jonka mukaan lomakorvausta ei makseta meneillään olevalta (viimeiseltä) työvuodelta, jos työntekijä yksipuolisesti päättää työsuhteen ilman painavaa syytä ennenaikaisesti (purkaminen)?

Mikäli tähän kysymykseen vastataan kieltävästi:

2.1.    Onko tällöin lisäksi tutkittava, oliko loman pitäminen työntekijälle mahdotonta?

2.2.    Minkä perusteiden mukaan tutkiminen on tehtävä?

____________

1 Tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY (EUVL 2003, L 299, s. 9).