Language of document :

2020 m. birželio 4 d. Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje WD / job-medium GmbH in Liquidation

(Byla C-233/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberster Gerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas ir kasatorius: WD

Atsakovė ir kita kasacinio proceso šalis: job-medium GmbH in Liquidation

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 31 straipsnio 2 dalimi ir Darbo laiko direktyvos 2003/88/EB1 7 straipsniu suderinama nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią darbuotojui nepriklauso kompensacija už nepanaudotas atostogas už einamuosius (paskutinius) metus, kai jis be svarbios priežasties pirma laiko vienašališkai nutraukia darbo santykius („išėjimas iš darbo“)?

2.    Jei į šį klausimą būtų atsakyta neigiamai:

2.1.    Ar tuomet reikia papildomai patikrinti, ar darbuotojas neturėjo galimybės pasinaudoti atostogomis?

2.2.    Pagal kokius kriterijus šis tikrinimas turi būti atliekamas?

____________

1 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, 2003, p. 9; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 381).