Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 4. júna 2020 – WD/job-medium GmbH v likvidácii

(vec C-233/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberster Gerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: WD

Žalovaná: job-medium GmbH v likvidácii

Prejudiciálne otázky

1.    Je zlučiteľné s článkom 31 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie (2010/C 83/02) a s článkom 7 smernice o pracovnom čase 2003/88/ES1 vnútroštátne ustanovenie, podľa ktorého pracovník nemá nárok na náhradu dovolenky za aktuálny (posledný) pracovný rok, ak bez vážneho dôvodu predčasne jednostranne skončí pracovný pomer („odstúpenie“)?

2.    V prípade zápornej odpovede na túto otázku:

2.1.    Treba potom dodatočne preskúmať, či pracovník nemal možnosť čerpať dovolenku?

2.2.    Podľa akých kritérií sa to má preskúmať?

____________

1 Smernica 2003/88/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. ES L 299, 2003, s. 9; Mim. vyd. 05/004, s. 381).