Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) 4. junija 2020 – WD/job-medium GmbH v postopku likvidacije

(Zadeva C-233/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberster Gerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in revidentka: WD

Tožena stranka in nasprotna stranka v revizijskem postopku: job-medium GmbH v postopku likvidacije

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je nacionalni predpis, na podlagi katerega delavcu ne pripada nadomestilo za neizrabljeni letni dopust za tekoče (zadnje) leto zaposlitve, če delavec brez utemeljenega razloga predčasno enostransko odpove delovno razmerje („izredna odpoved“), skladen s členom 31(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (2010/C 83/02) in členom 7 Direktive o delovnem času 2003/88/ES1 ?

Če je odgovor nikalen:

2.1.    Ali je potem treba dodatno preizkusiti, ali delavec ni imel možnosti izrabiti letnega dopusta?

2.2.    Po katerih kriterijih je treba opraviti ta preizkus?

____________

1     Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (UL 2003, L 299, str. 9).