Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberster Gerichtshof (Österrike) den 4 juni 2020 – WD mot Job-medium GmbH i likvidation

(Mål C-233/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberster Gerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: WD

Motpart: Job-medium GmbH i likvidation

Tolkningsfrågor

Är en nationell bestämmelse enligt vilken kontant ersättning för icke uttagen årlig betald semester inte betalas ut om arbetstagaren utan att särskilda skäl föreligger väljer att sluta sin anställning i förtid förenlig med artikel 31.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 7 i arbetstidsdirektiv 2003/88/EG1 ?

Om frågan besvaras nekande:

2.1.        Ska det i så fall prövas huruvida det var möjligt för arbetstagaren att ta ut semester?

2.2.        Enligt vilka kriterier ska en sådan prövning göras?

____________

1         Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EUT L 299, 2003, s. 9).