Language of document :

Преюдициално запитване от tribunal du travail francophone de Bruxelles (Белгия), постъпило на 25 юни 2020 г. — CO, ME, GC и 42 други/MJ, Европейска комисия, Европейска служба за външна дейност, Съвет на Европейския съюз, Eulex Kosovo

(Дело C-283/20)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Страни в главното производство

Ищци: CO, ME, GC и 42-ма други

Ответници: MJ, Европейска комисия, Европейска служба за външна дейност, Съвет на Европейския съюз, Eulex Kosovo

Преюдициален въпрос

Трябва ли членове 8.3 и 10.3 от Съвместно действие 2008/124/ОВППС на Съвета от 4 февруари 2008 година относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово, EULEX KOSOVO1 , преди изменението му с Решение 2014/349/ОВППС на Съвета от 12 юни 2014 г.2 , евентуално във връзка с всички други възможни релевантни разпоредби, да се тълкуват в смисъл, че предоставят на ръководителя на мисия правото да действа от свое име и за своя сметка в качеството на работодател на международния граждански персонал, зает на служба в мисията EULEX KOSOVO за периода преди 12 юни 2014 г., или като се вземат предвид по-специално членове 8.5 и 9.3 от Съвместно действие 2008/124/ОВППС, преди изменението му от 12 юни 2014 г., в смисъл че предоставят качеството работодател на Европейския съюз и/или на институция на Европейския съюз като Европейската комисия, Европейската служба за външна дейност, Съвета на Европейския съюз или на всяка друга възможна институция, за сметка на който/която ръководителят на мисия е действал до тази дата по силата на мандат, на делегиране на правомощия или на всякаква друга форма на представителство, която се определя според случая?

____________

1     ОВ L 42, 2008 г., стр. 92.

2     Решение за изменение на Съвместно действие 2008/124/ОВППС относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово, EULEX KOSOVO (OВ L 174, 2014 г., стр. 42).