Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgicko) 25. júna 2020 – CO, ME, GC a 42 ďalších/MJ, Európska komisia, Európska služba pre vonkajšiu činnosť, Rada Európskej únie, Eulex Kosovo

(vec C-283/20)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: CO, ME, GC a 42 ďalších

Žalovaní: MJ, Európska komisia, Európska služba pre vonkajšiu činnosť, Rada Európskej únie, Eulex Kosovo

Prejudiciálna otázka

Majú sa články 8.3 a 10.3 jednotnej akcie Rady 2008/124/SZBP zo 4. februára 2008 o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove, EULEX KOSOVO1 , pred jej zmenou a doplnením prostredníctvom rozhodnutia Rady 2014/349/SZBP z 12. júna 20142 , prípadne v spojení so všetkými ďalšími relevantnými ustanoveniami, vykladať v tom zmysle, že postavenie zamestnávateľa členov medzinárodného civilného personálu zamestnaného v službách misie EULEX KOSOVO počas obdobia pred 12. júnom 2014 priznávajú vedúcemu misie v jeho vlastnom mene a na vlastný účet, alebo, berúc do úvahy najmä články 8.5 a 9.3 jednotnej akcie 2008/124/SZBP pred jej zmenou a doplnením z 12. júna 2014, tak, že postavenie zamestnávateľa priznávajú Európskej únii a/alebo inštitúcii Európskej únie, ako je Európska komisia, Európska služba pre vonkajšiu činnosť, Rada Európskej únie alebo akákoľvek iná možná inštitúcia, v mene ktorej vedúci misie do uvedeného dňa konal na základe splnomocnenia, delegovanie právomoci alebo akejkoľvek inej formy zastúpenia, ktorú treba prípadne určiť?

____________

1     Ú. v. EÚ L 42, 2008, s. 92.

2     Rozhodnutie, ktorým sa mení jednotná akcia 2008/124/SZBP o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove, EULEX KOSOVO (Ú. v. EÚ L 174, 2014, s. 42).