Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af cour dʼappel de Paris (Frankrig) den 30. juni 2020 – IB mod FA

(Sag C-289/20)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour dʼappel de Paris

Parter i hovedsagen

Appellant: IB

Indstævnt: FA

Præjudicielt spørgsmål

Når det som i det foreliggende tilfælde af de faktiske omstændigheder fremgår, at en af ægtefællerne tilbringer sit liv i to medlemsstater, kan den pågældende da anses for at have sit sædvanlige opholdssted, som omhandlet i artikel 3 i forordning nr. 2201/2003 1 og i forbindelse med anvendelsen af denne artikel, i to medlemsstater, således at retterne i begge medlemsstater har kompetence til at træffe afgørelse om skilsmissen, hvis betingelserne i denne artikel er opfyldt i disse to medlemsstater?

____________

1     Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27.11.2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000 (EUT 2003, L 338, s. 1).