Language of document :

2020 m. birželio 30 d. Cour d'appel de Paris (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje IB / FA

(Byla C-289/20)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour d'appel de Paris

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: IB

Kita apeliacinio proceso šalis: FA

Prejudicinis klausimas

Ar tada, kai iš faktinių aplinkybių matyti, kad vienas iš sutuoktinių vienu metu gyvena dviejose valstybėse narėse, kaip nagrinėjamu atveju, galima manyti, kad jo nuolatinė gyvenamoji vieta, kaip tai suprantama pagal Reglamento 2201/20031 3 straipsnį, siekiant taikyti šį straipsnį, yra dviejose valstybėse narėse, todėl jeigu šiame straipsnyje nustatytos sąlygos yra tenkinamos dviejose valstybėse narėse, šių valstybių teismai turi vienodą jurisdikciją priimti sprendimą dėl santuokos nutraukimo?

____________

1 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 (OL L 338, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 243).