Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Paris (Francúzsko) 30. júna 2020 – IB/FA

(vec C-289/20)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour d’appel de Paris

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: IB

Žalovaný: FA

Prejudiciálna otázka

Keď, tak ako v prejednávanej veci, zo skutkových okolností vyplýva, že jeden z manželov delí svoj život medzi dva členské štáty, možno sa v zmysle článku 3 nariadenia č. 2201/20031 a na účely jeho uplatnenia domnievať, že tento manžel má obvyklý pobyt v dvoch členských štátoch, takže ak sú podmienky uvedené v tomto článku splnené v dvoch členských štátoch, aj právomoc rozhodovať o rozvode manželstva majú súdy týchto dvoch členských štátov?

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (Ú. v. EÚ L 338, 2003, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 243).