Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d’appel de Paris (Frankrike) den 30 juni 2020 – IB mot FA

(Mål C-289/20)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour d’appel de Paris

Parter i det nationella målet

Klagande: IB

Motpart: FA

Tolkningsfråga

När det, såsom i förevarande fall, framgår av de faktiska omständigheterna att en av makarna lever i två medlemsstater, kan denne make då anses ha hemvist – i den mening som avses i artikel 3 i förordning 2201/20031 och vid tillämpning av denna bestämmelse – i två medlemsstater med följden att när de villkor som föreskrivs i denna artikel är uppfyllda i två medlemsstater är domstolarna i båda dessa medlemsstater behöriga att pröva en ansökan om äktenskapsskillnad?

____________

1 Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 (EGT L 338, 2003, s. 1).