Language of document :

Преюдициално запитване от Rechtbank Midden-Nederland (Нидерландия), постъпило на 29 май 2020 г. — X, Z/Autoriteit Persoonsgegevens

(Дело C-245/20)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Rechtbank Midden-Nederland (Първоинстанционен съд, централна Нидерландия)

Страни в главното производство

Жалбоподатели: X, Z

Ответник: Autoriteit Persoonsgegevens (Администрация за защита на данните)

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 55, параграф 3 от ОРЗД1 да се тълкува в смисъл, че изразът „дейностите по обработване, извършвани от съдилищата при изпълнение на съдебните им функции“ може да означава предоставяне от съдебен орган на достъп до документи по дела, съдържащи лични данни, като достъпът се осъществява — както е посочено в акта за преюдициално запитване — чрез предоставяне на журналист на копия от тези документи по дела?

a)    От значение ли е за отговора на този въпрос дали надзорът върху този вид дейност по обработване на лични данни, осъществяван от компетентния за това национален орган, засяга независимото вземане на съдебни решения по отношение на отделни дела?

б)    От значение ли е за отговора на този въпрос това, че видът и целта на обработването на данни от съдебния орган се състоят в информирането на журналисти, за да им се даде възможност по този начин да отразяват по-добре откритите съдебни заседания, което е в съответствие с принципа за публичност и прозрачност на съдебните производства?

в)    От значение ли е за отговора на този въпрос дали обработването на данните се основава на изрична национална правна уредба?

____________

1     Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 2016 г., стр. 1).