Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. svibnja 2020. uputio Rechtbank Midden-Nederland (Nizozemska) – X, Z protiv Autoriteit Persoonsgegevens

(predmet C-245/20)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Rechtbank Midden-Nederland

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: X, Z

Tuženik: Autoriteit Persoonsgegevens

Prethodna pitanja

Treba li članak 55. stavak 3. GDPR-a1 tumačiti na način da se izričaj „postupke obrade sudova kada obavljaju svoju sudbenu funkciju” može razumjeti kao omogućavanje uvida u dokumentaciju o predmetima koja sadržava osobne podatke od strane pravosudnih tijela, pri čemu se taj uvid omogućava tako da se novinaru stavljaju na raspolaganje preslike te dokumentacije o predmetima, kako je to navedeno u zahtjevu za prethodnu odluku?

1.a    Je li za odgovor na to pitanje relevantno utječe li nadzor nacionalnog nadzornog tijela nad obradom takve vrste na neovisnost u donošenju sudskih odluka u pogledu pojedinačnih predmeta?

1.b    Je li za odgovor na to pitanje relevantno da se vrsta i cilj obrade, prema navodima pravosudnog tijela, sastoji u tome da se novinar informira i da mu se time omogući bolje izvještavanje o javnoj raspravi u sudskom postupku, što treba pridonijeti ostvarenju načela otvorenosti i transparentnosti sudskih postupaka?

1.c    Je li za odgovor na to pitanje relevantno zasniva li se obrada na izričitoj nacionalnoj pravnoj osnovi?

____________

1     Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL 2016., L 119, str. 1.)