Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de rechtbank Midden-Nederland (Țările de Jos) la 29 mai 2020 – X, Z/Autoriteit Persoonsgegevens

(Cauza C-245/20)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Rechtbank Midden-Nederland

Părțile din procedura principală

Reclamanți: X, Z

Pârâtă: Autoriteit Persoonsgegevens

Întrebările preliminare

Articolul 55 alineatul (3) din RGPD1 trebuie interpretat în sensul că prin „operațiunile de prelucrare ale instanțelor care acționează în exercițiul funcției lor judiciare” se poate înțelege permiterea accesului de către o instanță la acte de procedură care conțin date cu caracter personal, atunci când acest acces este acordat prin punerea la dispoziția unui jurnalist a unor copii ale acestor acte de procedură, precum în situația descrisă în prezenta decizie de trimitere?

a. Pentru răspunsul la această întrebare, este important dacă supravegherea acestei forme de prelucrare a datelor de către autoritatea națională de supraveghere afectează independența de judecată a instanței în cauze concrete?

b. Pentru răspunsul la această întrebare, este important faptul că, potrivit autorității judiciare, natura și scopul prelucrării datelor sunt informarea unui jurnalist pentru a-i permite acestuia să relateze mai bine despre ședința publică dintr-o procedură judiciară, urmărindu-se interesul caracterului public și al transparenței justiției?

c. Pentru răspunsul la această întrebare, este important dacă prelucrarea datelor se bazează pe un temei legal explicit în dreptul național?

____________

1     Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO 2016, L 119, p. 1).