Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank Midden-Nederland (Nederländerna) den 29 maj 2020 – X och Z mot Autoriteit Persoonsgegevens

(Mål C-245/20)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank Midden-Nederland

Partetr i det nationella målet

Sökande: X og Z

Svarande: Autoriteit Persoonsgegevens

Tolkningsfrågor

1.    Ska artikel 55.3 i förordning 2016/6791 tolkas så, att med ”domstolar som behandlar personuppgifter i sin dömande verksamhet” kan avses en domstol som ger tillgång till inlagor innehållande personuppgifter genom att översända kopior av dessa inlagor till en journalist, på det sätt som beskrivs i förevarande beslut om hänskjutande?

1a.    Har det för svaret på denna fråga betydelse huruvida den nationella tillsynsmyndighetens kontroll av denna typ av behandling av uppgifter påverkar domstolens oberoende prövning i konkreta mål?

1b.    Har det för svaret på denna fråga betydelse att den nationella domstolen anser att arten av och syftet med behandlingen av uppgifterna är att informera en journalist för att underlätta dennes rapportering från den offentliga förhandlingen i en rättsprocess och på så sätt tillgodose intresset av offentlighet och insyn i rättskipningen?

1c.    Har det för svaret på denna fråga betydelse att behandlingen av uppgifterna uttryckligen grundas på nationell rätt?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 2016, s. 1)