Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Satversmes tiesa (Latvija) 30. junija 2020 ― AS Latvijas Gāze/Latvijas Republikas Saeima, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

(Zadeva C-290/20)

Jezik postopka: latvijščina

Predložitveno sodišče

Satversmes tiesa

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: AS Latvijas Gāze

Drugi stranki v postopku: Latvijas Republikas Saeima, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 23 in člen 32(1) Direktive 2009/73/ES1 razlagati tako, da morajo države članice sprejeti pravni predpis, v skladu s katerim lahko na eni strani vsak končni odjemalec izbira, na katero vrsto omrežja – prenosno ali distribucijsko omrežje – se bo priključil, na drugi strani pa mu je operater omrežja dolžan omogočiti, da se priključi na zadevno omrežje?

Ali je treba člen 23 Direktive 2009/73/ES razlagati tako, da morajo države članice sprejeti pravni predpis, v skladu s katerim se priključitev na prenosno omrežje zemeljskega plina dovoli samo končnemu negospodinjskemu odjemalcu (torej samo industrijskemu odjemalcu)?

Ali je treba člen 23 Direktive 2009/73/ES, zlasti pojem „novi [...] industrijski odjemalec“, razlagati tako, da navedeni člen državam članicam nalaga obveznost, da sprejmejo pravni predpis, v skladu s katerim se priključitev na prenosno omrežje zemeljskega plina dovoli samo končnemu negospodinjskemu odjemalcu (torej samo industrijskemu odjemalcu), ki prej ni bil priključen na distribucijsko omrežje?

Ali je treba člen 2, točka 3, in člen 23 Direktive 2009/73/ES razlagati tako, da nasprotujeta pravni ureditvi države članice, v skladu s katero prenos zemeljskega plina vključuje prenos zemeljskega plina neposredno na omrežje za oskrbo končnega odjemalca z zemeljskim plinom?

____________

1 Direktiva 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES (UL 2009, L 211, str. 94).