Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Satversmes tiesa (Lettland) den 30 juni 2020 – AS Latvijas Gāze mot Latvijas Republikas Saeima, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

(Mål C-290/20)

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Satversmes tiesa

Parter i det nationella målet

Klagande: AS Latvijas Gāze

Motparter: Saeima, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Tolkningsfrågor

Ska artiklarna 23 och 32.1 i direktiv 2009/73/EG1 tolkas så att medlemsstaterna är skyldiga att anta en rättslig reglering enligt vilken, å ena sidan, samtliga slutkunder kan välja vilken typ av nät, överföringsnät eller distributionsnät, som kunden ska anslutas till och, å andra sidan, den systemansvarige är skyldig att tillåta anslutning till ifrågavarande nät?

Ska artikel 23 i direktiv 2009/73/EG tolkas så att medlemsstaterna är skyldiga att anta en rättslig reglering enligt vilken det endast är tillåtet för slutkunder som är icke-hushållskunder (det vill säga, endast industrikunder) att ansluta sig till överföringsnätet för naturgas?

Ska artikel 23 i direktiv 2009/73/EG, särskilt begreppet ”nya industrikunder”, tolkas så att nämnda artikel fastställer en skyldighet för medlemsstaterna att anta en rättslig reglering enligt vilken det endast är tillåtet för slutkunder som är icke-hushållskunder (det vill säga, endast industrikunder) som inte tidigare har varit anslutna till distributionsnätet, att ansluta sig till överföringsnätet för naturgas?

Ska artiklarna 2 led 3 och 23 i direktiv 2009/73/EG tolkas så att de utgör hinder mot en medlemsstats rättsliga reglering enligt vilken överföringen av naturgas inkluderar överföring av naturgas direkt till slutkundens nät för försörjning av naturgas?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG (EUT L 211, 2009, s. 94). Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG