Language of document :

Преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), постъпило на 5 юни 2020 г. — Federatie Nederlandse Vakbeweging/Heiploeg Seafood International BV, Heitrans International BV

(Дело C-237/20)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden (Върховен съд, Нидерландия)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Federatie Nederlandse Vakbeweging

Ответник: Heiploeg Seafood International BV, Heitrans International BV

Преюдициални въпроси

Следва ли член 5, параграф 1 от Директива 2001/23/ЕО1 да се тълкува в смисъл, че условието „да е образувано производство по несъстоятелност или сходно производство за неплатежоспособност с оглед на ликвидацията на активите на прехвърлителя“ е изпълнено, когато:

несъстоятелността на прехвърлителя е неизбежна и следователно той действително е неплатежоспособен,

    целта на производството по несъстоятелност според нидерландското право е чрез ликвидация на имуществото на длъжника да се получат възможно най-много приходи за всички кредитори, и

в така наречената процедура pre-pack прехвърлянето (на част) от предприятието се подготвя преди обявяването в несъстоятелност и се осъществява едва след това, като

назначеният от съда синдик преди обявяването в несъстоятелност трябва да се ръководи от интересите на всички кредитори, както и от дружествените интереси, като например интересът от запазване на работните места, което е предмет на контрол от страна на назначения също от съда съдия по несъстоятелността,

целта на процедурата pre-pack е в последвалото производство по несъстоятелност да се извърши ликвидация, при която се продава принадлежащото на прехвърлителя предприятие, което е продължило дейността си (going concern) (или част от него), така че всички кредитори да бъдат удовлетворени до възможно най-висока степен и работните места да се запазят, доколкото е възможно, и

    провеждането на производството гарантира, че тази цел действително е определяща?

Следва ли член 5, параграф 1 от Директивата да се тълкува в смисъл, че условието „производството по несъстоятелност или сходно производство да е под надзора на компетентен публичен орган“ е изпълнено, когато прехвърлянето (на част) от предприятието в рамките на процедура pre-pack е подготвено преди обявяването в несъстоятелност и се осъществява след това, и

преди обявяването в несъстоятелност това обстоятелство се контролира от синдик и съдия по несъстоятелността, които са били назначени от съда, но не разполагат със законово регламентирани правомощия,

според нидерландското право, преди обявяването в несъстоятелност назначеният синдик трябва да се ръководи от интересите на всички кредитори и от останалите дружествени интереси, като например интересът от запазване на работните места, което е предмет на контрол от страна на назначения съдия по несъстоятелността,

функциите на назначените синдик и съдия по несъстоятелността не се различават от функциите на синдик и съдия по несъстоятелността,

договорът, въз основа на който предприятието се прехвърля и който е бил изготвен в хода на процедурата pre-pack, се сключва и изпълнява едва след обявяването в несъстоятелност,

при обявяването в несъстоятелност съдът може да определи синдик или съдия по несъстоятелността, различни от назначените синдик и съдия по несъстоятелността, и

синдикът и съдията по несъстоятелността са подчинени на едни и същи изисквания за обективност и независимост, приложими по отношение на синдик и съдия по несъстоятелността в рамките на производство по несъстоятелност, което не е предшествано от процедура pre-pack, като независимо от степента на участието им преди обявяването в несъстоятелност те са длъжни, по силата на възложените им от закона правомощия, да проверят дали прехвърлянето на (една част от) предприятието, подготвено преди обявяването в несъстоятелност, е в интерес на всички кредитори и — в случай че отговорът е отрицателен — да вземат решението, че прехвърлянето не може да бъде извършено, като едновременно с това имат право да решат, че поради други основания — например, противоречие с други дружествени интереси, като значението на заетостта — подготвеното преди обявяването на несъстоятелността прехвърляне на (една част от) предприятието не може да бъде извършено?

____________

1     Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 12 март 2001 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности (ОВ L 82, 2001 г., стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр.20).