Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 5. června 2020 – Federatie Nederlandse Vakbeweging v. Heiploeg Seafood International BV, Heitrans International BV

(Věc C-237/20)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hoge Raad der Nederlanden

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Federatie Nederlandse Vakbeweging

Žalované: Heiploeg Seafood International BV, Heitrans International BV

Předběžné otázky

Musí být čl. 5 odst. 1 směrnice 2001/23/ES1 vykládán v tom smyslu, že je splněna podmínka „konkursního řízení nebo obdobného úpadkového řízení, které bylo zahájeno s cílem likvidace majetku převodce“, pokud

i)    je úpadek převodce neodvratný a převodce je tak skutečně v platební neschopnosti,

ii)    cílem konkurzního řízení podle nizozemského práva je dosáhnout co nejvyššího výnosu pro všechny věřitele likvidací majetku dlužníka, a

iii)    se tzv. postupem pre-pack před vyhlášením úpadku připraví převod (části) podniku, který je pak uskutečněn až po vyhlášení úpadku, přičemž

iv)    se soudem ustanovený zamýšlený insolvenční správce před vyhlášením úpadku musí řídit zájmy všech věřitelů, jakož i společenskými zájmy, jako například zájmem o zachování pracovních míst, na což musí dohlížet také soudem ustanovený zamýšlený insolvenční soudce,

v)    je cílem postupu pre-pack umožnit v následujícím konkursním řízení takový způsob likvidace, kdy je prodán pokračující fungující podnik (nebo jeho část) patřící do majetku převodce, takže je dosaženo nejvyššího možného výnosu pro všechny věřitele a pracovní místa zůstanou pokud možno zachována, a

vi)    je podoba řízení zárukou, že tento cíl je skutečně rozhodující?

Musí být čl. 5 odst. 1 směrnice vykládán v tom smyslu, že je splněna podmínka „konkursního řízení nebo obdobného úpadkového řízení, které probíhá pod dohledem příslušného orgánu veřejné moci“, pokud je převod (části) podniku připraven postupem pre-pack před vyhlášením úpadku a uskutečněn po vyhlášení úpadku a

i)    na její dodržování před vyhlášením úpadku dohlíží zamýšlený insolvenční správce a zamýšlený insolvenční soudce, kteří byli ustanoveni soudem, avšak nedisponují právními pravomocemi,

ii)    zamýšlený insolvenční správce podle nizozemského práva se před vyhlášením úpadku musí řídit zájmy všech věřitelů a jinými společenskými zájmy, jako například zájmem o zachování pracovních míst, na což musí také dohlížet zamýšlený insolvenční soudce,

iii)    úkoly zamýšleného insolvenčního správce a zamýšleného insolvenčního soudce se neliší od úkolů insolvenčního správce a insolvenčního soudce,

iv)    smlouva, na jejímž základě se podnik převádí a která byla připravena během postupu pre-pack, byla uzavřena a splněna až po vyhlášení úpadku,

v)    soud může při vyhlášení úpadku ustanovit insolvenčním správcem jiného než zamýšleného insolvenčního správce a insolvenčním soudcem jiného, než zamýšleného insolvenčního soudce, a

vi)    pro insolvenčního správce a insolvenčního soudce platí stejné nároky na objektivitu a nezávislost, které platí pro insolvenčního správce a insolvenčního soudce v konkurzním řízení, jemuž nepředcházel pre-pack, a ti jsou nehledě na míru svého zapojení před vyhlášením úpadku na základě svých právních pravomocí povinni přezkoumat, zda převod (části) podniku připravovaný před vyhlášením úpadku je v zájmu všech věřitelů a - v případě záporné odpovědi na tuto otázku - rozhodnout, že se převod neuskuteční, zatímco jsou i nadále oprávněni z jiných důvodů - například, protože tomu brání jiné společenské zájmy, jako je hodnota zaměstnání - rozhodnout o tom, že převod (části) podniku připravovaný před vyhlášením úpadku nebude uskutečněn?

____________

1     Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů (Úř. věst. L 82, 22.3.2001, s. 16).