Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 5. júna 2020 – Federatie Nederlandse Vakbeweging/Heiploeg Seafood International BV, Heitrans International BV

(vec C-237/20)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Federatie Nederlandse Vakbeweging

Žalované: Heiploeg Seafood nternational BV, Heitrans International BV

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 5 ods. 1 smernice 2001/231 vykladať v tom zmysle, že predpoklad „konkurzného konania alebo iného podobného konania riešiaceho platobnú neschopnosť, ktoré bolo ustanovené v súvislosti s likvidáciou majetku prevádzateľa“ je splnený, keď

i.    je konkurz prevádzateľa neodvratný a prevádzateľ je tak skutočne platobne neschopný,

ii.    cieľom konkurzného konania podľa holandského práva je prostredníctvom likvidácie majetku dlžníka dosiahnuť najvyšší možný výnos pre spoločenstvo všetkých veriteľov, a

iii.    v takzvanom pre-packu pred vyhlásením konkurzu sa pripraví prevod (časti) podniku a realizuje sa až po vyhlásení konkurzu, pričom

iv.    súdom ustanovený poverený konkurzný správca sa pred vyhlásením konkurzu musí riadiť záujmami spoločenstva všetkých veriteľov, ako aj záujmami spoločnosti, ako je napríklad záujem na zachovaní pracovných miest, na čo má dohliadať poverený konkurzný sudca, ktorého taktiež ustanovil súd,

v.    cieľom pre-packu je v nasledujúcom konkurznom konaní umožniť taký spôsob likvidácie, pri ktorom bude predaný podnik typu „Going-concern“ (resp. časť z neho) patriaci do majetku prevádzateľa tak, aby sa dosiahol najvyšší možný výnos pre spoločenstvo všetkých veriteľov a aby pracovné miesta zostali v čo najväčšej miere zachované, a

vi.    právna podoba konania zaručuje, že tento cieľ je skutočne určujúci?

2.    Má sa článok 5 ods.1 tejto smernice vykladať v tom zmysle, že predpoklad, podľa ktorého „konkurzné konanie alebo podobné konanie riešiace platobnú neschopnosť je pod dozorom príslušného verejného orgánu“, je splnený, keď sa prevod (časti) podniku pripraví v takzvanom pre-packu pred vyhlásením konkurzu a po vyhlásení konkurzu sa realizuje, a

i.    na dodržanie tohto predpokladu pred vyhlásením konkurzu dohliada poverený konkurzný správca a poverený konkurzný sudca, ktorých oboch ustanovil súd, avšak nedisponujú právnymi právomocami,

ii.    poverený konkurzný správca sa podľa holandského práva pred vyhlásením konkurzu musí riadiť záujmami spoločenstva všetkých veriteľov a inými záujmami spoločnosti ako napríklad záujmom na zachovaní pracovných miest, na čo má dohliadať poverený konkurzný sudca,

iii.    úlohy povereného konkurzného správcu a povereného konkurzného sudcu sa nelíšia od úloh konkurzného správcu a konkurzného sudcu,

iv.    zmluva, na základe ktorej sa podnik prevedie a ktorá bola pripravená v priebehu pre-packu, je uzavretá a realizovaná až po vyhlásení konkurzu,

v.    súd pri vyhlásení konkurzu môže považovať za odôvodnené za konkurzného správcu alebo konkurzného sudcu ustanoviť niekoho iného ako povereného konkurzného správcu alebo povereného konkurzného sudcu, a

vi.    pre konkurzného správcu a konkurzného sudcu platia tie isté požiadavky objektívnosti a nezávislosti, ktoré platia pre konkurzného správcu a konkurzného sudcu v konkurznom konaní, ktorému nepredchádzal pre-pack, a bez ohľadu na rozsah ich účasti sú na základe ich právnych právomocí povinní pred vyhlásením konkurzu skúmať, či prevod (časti) podniku pripravený pred vyhlásením konkurzu je v záujme spoločenstva všetkých veriteľov a – ak na túto otázku odpovedia záporne – rozhodnúť, že prevod sa neuskutoční, zatiaľ čo sú naďalej oprávnení z iných dôvodov – napríklad preto, lebo tomu bránia iné záujmy spoločnosti, napríklad dôležitosť zamestnanosti – rozhodnúť, že prevod (časti) podniku pripravený pred vyhlásením konkurzu sa neuskutoční?

____________

1 Smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov (Ú. v. ES L 82, 2001, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 98).